• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English
Seminars Back

Description

Effektiv prising av kollektivtransport –  Hvordan få mer og bedre kollektivtransport for pengene?

Kollektivtransporten står overfor store utfordringer i årene som kommer, med ambisiøse mål om nullvekst i biltrafikken i de største byområdene. Dette krever økt finansiering, som i stor grad skyldes trafikkvekst i den dimensjonerende rushtrafikken. Tidsdifferensiering kan bidra til å spre trafikken utover døgnet, og gi flere reisende per tilskuddskrone. Effektiv prising kan dermed øke mulighetene for å nå nullvekstmålet. Samtidig vil effektiv prising nødvendigvis føre til at noen får det dyrere enn før og slike tiltak ofte være utfordrende å gjennomføre i praksis. Spørsmålet er om vi har råd til å la være å realisere de gevinsten som ligger i effektiv prising?

Urbanet Analyse har nylig gjennomført en analyse av effektiv prising på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. I tillegg har vi gjennomført en utredning hvor vi anbefaler en ny prisstruktur for Kalmar länstrafik, hvor målet er mer kollektivtrafikk for pengene. Den nye prisstrukturen kan gi økt antall reiser og samtidig redusere kostnadene. Resultatene og anbefalingene fra disse prosjektene presenteres på frokostseminaret 6.mars 2017. I tillegg vil Ruter fortelle om sitt strategiske arbeid med takster målrettede betalingssystemer i Oslo.

Program

Presenters

  • Bård Norheim

    Bård Norheim er samfunnsøkonom/forsker II og daglig leder i Urbanet Analyse. Han jobber med rammebetingelser og utfordringer for kollektivtransporten i større byområder, analyser av finansieringsmodeller og konkurranseutsetting.

  • Mari Fossheim Betanzo

    Mari Betanzo er samfunnsøkonom. Hun arbeider i hovedsak med strategiske transportanalyser, finansieringsmodeller og estimering av kostnader for ulike transportscenarier.

  • Torbjörn Eriksson

  • Erik Kolbjørnsen, Ruter

Practical Info

Som vanlig vil vi sette av god tid til diskusjon.  Seminaret er åpent for alle. Vi håper at du har anledning til å delta!

Download document here