• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English
Methods & Models Back

Kostnadsmodellen

Genom det s.k. STRATMOD-projektet har Urbanet utvecklat ett ”modellsystem” som enklast kan beskrivas som supplement/komplement till de traditionella transportmodellerna.

Systemet består av tre delar, som fogas ihop, med syfte att göra med helhetliga analyser av olika transportscenarier. De tre delarna/modellerna är: UA-modellen, Kostnadsmodellen och OPTMOD.

STRATMOD-modellen aggregerar data från transportmodellerna till (stor-)zoner och inkluderar även kvalitativa faktorer som trängsel och förseningar. Modellen är också flexibel till faktorer som tidsvärden och priselasticitet som anpassas till den lokala marknadens förutsättningar.

I första hand används modellen till att estimera hur olika åtgärder som t ex olika ”arealstrategier” (fysisk planering), framkomlighet påverkar dels färdmedelsvalet, dels de offentliga kostnaderna i analys-området.

Eftersom modellen används på s.k. stor-zon nivå kan en enkel jämförelse av effekterna, av olika åtgärder, göras utan tidskrävande datakörningar i transportmodellerna. Dessutom är det möjligt att visa vad som krävs av olika åtgärder för att uppnå bestämda mål (exempelvis färdmedelsfördelning) och vilken kostnadsbild som uppstår för samhället (kommun/ landsting/ region) med de olika åtgärderna.

Exempel på ovan analyser kan vara i samband med nollväxt målet i Norge eller fördubblings-målet i Sverige.