• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English
Publications Back

Tiltaksutredning

Urbanet Analyse utarbeider i samarbeid med NILU- Norsk institutt for luftforskning en revidert tiltaksutredning for Bergen kommune. Urbanet Analyse vil ha ansvar for trafikkberegninger i prosjektet. NILU er hovedleverandør og har ansvar for beregninger av luftkvalitet. En sentral del av oppgaven er   vurdering og implementering av aktuelle tiltak i Bergen.

Bakgrunnen for revisjon av tiltaksutredningen Miljødirektoratet i brev av 12. januar 2016 har pålagt Bergen kommune å utarbeide en revidert tiltaksutredning for NO2. Begrunnelsen for pålegget var blant annet at gjeldende tiltaksutredning gir for lite informasjon om dagens og framtidig forventet luftforurensning, og at utredningen ikke har beregnet effekt av tiltakene som er vedtatt i handlingsplanen. Dette gjør det vanskelig å vurdere hvorvidt kommunen i framtiden vil overskride grenseverdiene for NO2.

I Bergen er luftkvaliteten de fleste av årets dager god eller tilfredsstillende. Men Bergen er likevel sårbar for dårlig luftkvalitet og i årene 2010, 2012, 2013 og 2014 overskred Bergen grenseverdien for årsmiddel for NO2 og er dermed i brudd med både forurensningsforskriften og EUs luftkvalitetsdirektiv.

Bergen kommune skal revidere gjeldende tiltaksutredning for luftkvalitet i Bergen som ble vedtatt i Bystyret 26. januar 2015.

Download document here

Others involved

  • Tormod
    Wergeland Haug
  • Mads
    Berg