• Norwegian Bokmål
 • Swedish
 • English
Publications Back

Kunnskapsoversikt

Urbanet Analyse og Lunds Tekniska Högskola, trafikksikkerhetsgruppen, skal i samarbeid utarbeide en kunnskapsoversikt om hva drift og vedlikehold betyr for gående og syklende. Statens vegvesen er oppdragsgiver.

Målet er å kartlegge kunnskap om hva drift og vedlikehold betyr for ulike grupper gående og syklende. Opplevd framkommelighet og trygghet, atferd og nytte er sentrale stikkord i oppdraget. Vi vil ta utgangspunkt i internasjonale studier og utredninger, men med hovedvekt på norske og svenske erfaringer.

Formålet er å få fram både hvilken kunnskap har vi om dette i dag, hvor det er kunnskapshull, hva som er de viktigste forskningsspørsmålene og hvilke datakilder som kan er tilgjengelig.

Kunnskapsinnhentingen er et innledende trinn i Statens Vegvesen sitt FoU-program BEVEGELSE (Bedre drift og vedlikehold for å få flere gående og syklende). Programmet varer fra 2017 til 2021 og skal gi økt kunnskap om gående og syklendes forutsetninger og behov, driftsmetoder, utstyr og organisering for effektivt drift og vedlikehold av gang og sykkelanlegg – og samarbeidsformer, kontraktsutforming og oppfølging av entreprenør. For å gjøre det enkelt å velge å gå eller sykle hele året er det behov for bedre kunnskap om betydningen av vedlikehold for de myke trafikantene.

Download document here

Involved from Urbanet Analyse

 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Katrine
  Næss Kjørstad

Others involved

 • Eli-Trine
  Svorstøl
 • Hilde
  Solli
 • Andras
  Varhelyi (Lunds Tekniska Högskola)
 • Till
  Koglin (Lunds Tekniska Högskola)
 • Hampus
  Ekblad (Lunds Tekniska Högskola)