• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English

News

Back
Nytt FOU-prosjekt om insentiver

Nytt FOU-prosjekt om insentiver

I samarbeid med Lunds universitet, NTNU og VTI skal Urbanet Analyse analysere hvordan man på nasjonalt nivå kan skape insentiver som får byene til å benytte kostnadseffektive instrumenter for å oppnå transportpolitiske og miljømessige mål. Slike analyser krever økt kunnskap om balansen mellom ansvar, aksept og finansiell risiko for ulike typer instrumenter og tiltak.

Prosjektet vil pågå fra 2018 til 2021. For å avdekke aksept og kostnad knyttet til ulike virkemidler skal det gjennomføres en stated-preference undersøkelse blant beslutningstakere. Videre skal det utvikles en insentivmodell for å kunne vurdere lokale og regionale myndigheters tilpasning til ulike typer insentiver, organiseringsstrukturer og økonomiske rammebetingelser. Modellen skal benyttes til å vurdere insentivene som ligger i de eksisterende avtalene i Norge og Sverige. I tillegg vil det gjennomføres case-studier for å undersøke hvordan optimale insentiver kan bidra til at byområder får en mer bærekraftig transportutvikling enn med dagens avtaler. 

Foto: Hanne Jonassen


See report