• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English

News

Back
Anbefaler eldrift på Vassøyferga

Anbefaler eldrift på Vassøyferga

Urbanet Analyse har på oppdrag fra Kolumbus utredet effekter på etterspørsel, utslipp og kostnader av å elektrifisere Vassøyferga og å endre anløpssted fra Stavanger sentrum til Bjørnøy. 

På bakgrunn av beregningene anbefaler vi eldrift på dagens strekning. Dette medfører ingen endring i etterspørsel og reduserer utslippene med 796 tonn CO2-ekvivalenter. Det er positivt for trafikantene som beholder sitt gode kollektivtilbud. I tillegg unngås noe av investeringskostnadene ved å anlegge nytt fergestø og risikoen knyttet til eventuell brobygging på fergestøet unngås. 


See report